Wij zijn...

een groepje christenen dat Jezus Christus serieus wil volgen en daarom Gods Woord heel serieus neemt. Wij komen vanuit diverse kerkelijke en onkerkelijke achtergronden, maar we vinden elkaar in het feit dat we allemaal als eerste prioriteit in ons leven hebben dat we willen groeien in onze relatie met onze Vader in de hemel. We willen leren Zijn liefde teontvangen en vervolgens ook weer uit te delen aan onze naasten. Ook verlangen we ernaar om in ons geloof in een praktische manier opgebouwd te worden en te leren Gods stem heel helder te verstaan.

Doel van Stichting Christian Trust

Het hoofddoel van Stichting Christian Trust: Mensen helpen tot een bloeiende relatie met onze Vader in de hemel te komen.

Belangrijke doelen daarbij zijn natuurlijk ook:

 • Mensen te leren leven zoals Jezus dat deed, door te laten zien hoe Jezus leefde en welke effecten deze manier van leven (maar ook anders leven) tot gevolg heeft.

 • Mensen laten zien hoe zij discipel kunnen worden van Jezus Christus.

 • Mensen leren hoe zij zich kunnen laten leiden door de Heilige Geest.

 • Christenen stimuleren het goede voorbeeld te geven door werkelijk lief te hebben.

 • Christenen leren hun handelen echt aan Gods Woord te toetsen.

 • Samen leren met elkaar, van elkaar, door gebed, uit Gods Woord.

 • Interkerkelijk contact krijgen met broeders en zusters uit verschillende gemeenten en zo samen leren één Familie te zijn.

 • Reclame maken voor Jezus.

 • Evangelisatie.

 

Niet in eigen kracht

Al deze doelen zijn voor ons onmogelijk te realiseren, maar Jezus kan ze door ons heen realiseren. Daarom willen wij leren ontvangen, zodat we uit kunnen delen, daarom willen we leren luisteren voordat we spreken en daarom willen we erkennen dat we zwak zijn en dat we het zelf niet kunnen. Zodat Christus door onze zwakheid groot gemaakt kan worden, omdat Alle dingen mogelijk zijn in Hem Die ons kracht geeft. 

Visie van Stichting Christian Trust

Stichting Christian Trust wil deze doelen realiseren door zich onder leiding van de Heilige Geest te stellen en zo onder Gods leiding de volgende activiteiten te ontplooien:

 • Het opzetten en in stand houden van Christelijk Centrum Rouach in de Alblasserwaard.

 • Jaarlijks een grote BijbelKennisQuiz voor de Alblasserwaard organiseren.

 • In de media reclame maken voor de liefde van Jezus Christus voor ieder van ons in het bijzonder.

 • Het opzetten van de JC-love conferentie.

 • Het opzetten en onderhouden van een website en een nieuwsbrief voor alle geïnteresseerden.

 

Christelijk Centrum Rouach

Dit centrum zal haar activiteiten richten op nieuw-gelovigen en gelovigen die zoeken naar meer in hun geloof om hen te helpen leren wat geloven in de praktijk nu precies is en hoeveel vreugde, vrede, liefde en betekenis er is in een leven dicht bij onze Vader. Maar ook zullen er activiteiten gericht worden op ongelovigen die de Heere God helemaal nog niet kennen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat door de samenwerking en door Bijbelstudies ook de Rouach-teamleden groeien in hun geloof en hun relatie met God.

Uitleg naam Christelijk Centrum Rouach:

Rouach is een Hebreeuws woord dat gebruikt wordt voor de Heilige Geest. Het woord betekent wind in beweging, levensadem. De naam doelt op het doel van het centrum om mensen een reden te geven om te leven en het geloof van christenen proberen leven in te blazen door ze in aanraking te brengen met de Heilige Geest. Enkele voorbeelden van waar in het Hebreeuws de Rouach genoemd wordt zijn:

 • Genesis 1 vers 2

 • "De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren."

 • Genesis 2 vers 7

 • "En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens;

 • alzo werd de mens tot een levende ziel."

 • Johannes 20 vers 22

 • "En toen Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest."


De Grote BijbelKennisQuiz voor de Alblasserwaard

27 maart 2010 zijn we van start gegaan met de eerste grote BijbelKennisQuiz voor de Alblasserwaard. Deze BijbelKennisQuiz test de Bijbelkennis van de deelnemers Bijbelbreed. Dit wil zeggen dat er vragen komen uit ieder Bijbelboek. De Quiz wordt in 2 niveaus aangeboden. In niveau 1 worden vragen gesteld die gericht zijn op het testen van de basiskennis van de deelnemers. In niveau 2 worden iets moeilijkere vragen gesteld die erop gericht zijn gevorderde Bijbelkenners te testen. Naast de mogelijkheid om aan deze BijbelKennisQuiz op locatie deel te nemen, kan er ook online deel worden genomen. 

De JC-Love conferentie

De JC-love conferentie is een meerdaagse conferentie die jaarlijks gehouden zal gaan worden en uitsluitend zal gaan over Gods liefde voor ons door de Liefde van de Heere Jezus Christus (JC). Verschillende sprekers uit diverse achtergronden zullen onderwerpen behandelen als: Hoeveel houdt God van ons? Wat zien we nu nog van Zijn liefde? Hoe kan ik Zijn liefde leren voelen? Hoe kan ik Zijn liefde uit gaan delen? Hoe kan ik worden als Jezus?

Tijdens deze conferentie zullen niet alleen diverse sprekers spreken, maar zullen we ook met elkaar eten (Openbaring 3 vers 20) en zullen er workshops en groepsactiviteiten in spelvorm komen. Daarnaast zullen er gospelartiesten optreden die over Zijn liefde zullen zingen. Hopelijk zal er ook christelijk cabaret zijn over dit geweldige onderwerp waar we ons met elkaar zeer over mogen verblijden! 

De Trustshop

De Trustshop wordt de webwinkel van Stichting Christian Trust. In de Trustshop zullen promotieartikelen ten behoeve van Stichting Christian Trust te koop worden aangeboden. Daarnaast zal er ook diverse kunst van christelijke kunstenaars te koop zijn en zal er doorverwezen worden naar andere christelijke winkels.

Al onze activiteiten zijn volledig gratis. God geeft ons om uit te delen.

"Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets."

Mattheüs 10 vers 8

Geen drank, geen drugs, geen tabak, maar "High on the Holy Ghost"